W związku z zakończeniem projektu pn.: System Analizy Niezawodności Pojazdów (SANP), w dniu 13 grudnia 2023 roku w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej odbyło się seminarium, podczas którego omówiono i podsumowano realizację przedmiotowego zadania. W spotkaniu uczestniczyli: gen. bryg. Michał MARCINIAK – Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia, a jednocześnie Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej, gen. bryg. Piotr WAGNER – Zastępca Szefa Inspektoratu – Szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, oraz przedstawiciele Sił Zbrojnych RP: Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych oraz przemysłu zbrojeniowego.

Należy wspomnieć, iż w latach 2021-2023 Minister Obrony Narodowej decyzją nr 154/ZPW z dnia 21.05.2021 r. w ramach Systemu Wsparcia Procesu Nadzoru Eksploatacji Pojazdów WISŁA nałożył na Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej zadanie zbudowania Systemu Analizy Niezawodności Pojazdów dla podwozi samochodowych marki Jelcz. Podwozia te są nośnikami dla komponentów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej WISŁA.

W ramach realizacji zadania powołano konsorcjum w składzie:

 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) – lider,
 • Jelcz Sp. z o.o. – konsorcjant,
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) – konsorcjant.

Istotą eksploatacji pojazdów specjalnych jest maksymalizacja zdatności obiektów technicznych – nośników efektorów, obiektów kierowania oraz komponentów rozpoznania statków powietrznych naruszających przestrzeń powietrzną danego terytorium. Od sprawności podwozi samochodowych zależy mobilność oraz efektywność systemu obrony powietrznej.

Podkreślić należy, iż stałe monitorowanie stanów eksploatacyjnych pojazdów umożliwia podejmowanie właściwych decyzji w zakresie nadzorowania i zarządzania flotą sprzętu. W celu usystematyzowania dużych ilości danych, generowanych w sieciach CAN pojazdów (dane te rejestrowane są z każdego podwozia) zaproponowano i opracowano odpowiednie algorytmy do gromadzenia przedmiotowych danych i ich stosownego przetwarzania. Wynikiem zautomatyzowanych analiz są odpowiednie raporty dedykowane organom kierowania, komórkom logistycznym lub trafiające bezpośrednio do użytkowników. Zadaniem takiego raportowania jest doskonalenie sposobu użytkowania pojazdów, przewidywanie decyzji logistycznych i operacyjnego użycia.

W trakcie prac zbudowano system SANP, który zawiera dwie warstwy:

 • pojazdową – mobilną,
 • stacjonarną – centralną bazę danych o nadzorowanych obiektach technicznych.

Moduły pojazdowe opracowane zostały przez firmę Jelcz Sp. z o.o. przy wsparciu kardy naukowej WITPiS. Część stacjonarną stworzono w WITPiS na bazie doświadczeń ITWL w obszarze gromadzenia i przetwarzania danych o statkach powietrznych oraz urządzeniach obsługi naziemnej statków powietrznych.

Istotnym elementem powstałym równolegle podczas tworzenia SANP jest wybudowanie na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej Centrum Badawczo – Testowe Pojazdów WISŁA. Zakończona w grudniu 2023 roku inwestycja budowlana oraz aparaturowa w ramach zrealizowanego zadania pozwoli na wykonywanie szybkich badań każdego egzemplarza pojazdów wchodzących w skład modułu: WISŁA, NAREW i PILICA+, których celem jest zarejestrowanie bazowych charakterystyk parametrów diagnostycznych określających stan techniczny dla modeli produkcyjnych Systemu Analizy Niezawodności Pojazdów SANP.

Rozszerzone w latach 2021-2023 możliwości badawcze laboratoriów WITPiS pozwolą również na efektywne wykonywanie badań wszystkich pojazdów i sprzętu wojskowego pozyskiwanego do Sił Zbrojnych RP. Specjalnie zaprojektowane stanowiska badawcze umożliwiają testowanie pojazdów nadgabarytowych o bardzo dużych rozmiarach i masie.

W ramach inwestycji wykonano:

 1. Tor badawczy o nawierzchni szutrowej i nośności do 120 ton;
 2. Odcinki testowe, w tym:
 • Sinusoida synchroniczna;
 • Sinusoida asynchroniczna;
 • Bruk;
 • Kostka belgijska;
 • Rumowiska kamienne o różnej gradacji;
 1. Przeszkody terenowe:
 • Wzniesienia o kątach nachylenia: 15°, 20°, 25° i 30°;
 • Rów o przekroju trójkątnym.
 1. Stację balistyczną pozwalającą na badania całych pojazdów do poziomu V według STANAG 4569;
 2. Komorę klimatyczną o wymiarach 25 m x 11 m x 8 m.

Dla nowych stanowisk badawczych i torów testowych opracowane zostały metodyki w celu ich akredytacji w systemie OiB. Stanowiska pozwalają na badania pojazdów w odniesieniu do wymagań dokumentów normatywnych STANAG oraz norm krajowych i międzynarodowych.

Szacuje się, że wdrożenie systemu SANP w Siłach Zbrojnych RP przyniesie wymierne efekty
w zakresie:

 • poprawy efektywności procesu zarządzania eksploatacją pojazdów JELCZ, poprzez zapewnienie przełożonym każdego poziomu dowodzenia informacji, niezbędnych do ciągłego nadzoru nad procesem użytkowania i sprawnością tych urządzeń,
 • zmiany strategii obsługowej,
 • ograniczenia środków finansowych na procesy eksploatacyjno-obsługowe,

zwiększenia niezawodności urządzeń poprzez wcześniejsze wykrywanie możliwych stanów awaryjnych, wpływających na jakość działania systemów WISŁA, NAREW i PILICA+.