Ze względu na zapotrzebowanie na ekspertów, mających dużą wiedzę i do­świadczenie w dziedzinie związanej z uzbrojeniem, mechaniką pojazdów i sprzętu wojskowego w Instytucie w 2017 roku powstało Biuro Ekspertów.

Do zadań biura należy m.in. opracowywanie:

 • ekspertyz;
 • opinii;
 • analiz;
 • badań doraźnych i specjalistycznych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BIURA EKSPERTÓW:

 • obszar techniki wojskowej, dla celów realizacji procedury pozyskiwania sprzętu wojskowego przez Siły Zbrojne RP,
 • ustalanie przyczyn uszkodzeń doraźnych i eksploatacyjnych, w spra­wach o ustalenie odpowiedzialności za szkody materialne w procesie eksploatacji pojazdów,
 • dokonywanie analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych lub innych wypadków w procesie eksploatacji pojazdów, obszar innowacyjności w zakresie techniki pancernej i samochodowej,
 • rozwiązania w zakresie spełnienia wymagań do prowadzenia działal­ności koncesjonowanej dotyczącej techniki pancernej i samochodowej na potrzeby wojska i formacji mundurowych,
 • rozwiązania w zakresie utylizacji wyrobów obronnych,
 • poszukiwanie zastosowań dla nowych technologi.

Biuro Ekspertów WITPiS uczestniczy także w:

 • sprawach sądowych dokonując ekspertyzy w zakresie analizy i rekon­strukcji wypadków drogowych lub innych wypadków w procesie eksplo­atacji pojazdów,
 • zatwierdzaniu specyfikacji oraz ocenie zgodności z nią pozbawionej cech użytkowych broni innej niż strzelecka broń palna oraz obiektów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wraz z wydawaniem za­świadczeń,
 • wspomaganiu działań Kontroli Gospodarczych realizowanych w jednostkach organizacyjnych WP oraz w przedsiębiorstwach w zakre­sie eksploatacji techniki pancernej i samochodowej,
 • wydawaniu opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybucho­wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wydawaniu opinii o innowacyjności w zakresie techniki pancernej i samochodowej.

Informacje:

 • Opłata za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i opłata za poświadczenie pozbawienia innej broni i wyrobów cech użytkowych wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504). Podmioty ubiegające się o zatwierdzenie specyfikacji pozbawienia cech użytkowych przesyłają do WITPiS stosowny dokument. Istnieje możliwość wsparcia w zakresie opracowania specyfikacji pozbawienia cech użytkowych obiektów technicznych, za dodatkową opłatą, uwzględniającą koszty pracy eksperta i koszty operacyjne.

Obiekty pozbawione cech użytkowych należy dostarczyć do siedziby WITPiS celem dokonania czynności oceny zgodności (weryfikacji) w zakresie pozbawienia cech użytkowych. Istnieje możliwość realizacji powyższych czynności, w miejscu wskazanym przez Klienta, za dodatkową opłatą, która uwzględnia koszty operacyjne oraz transportu i akomodacji eksperta, przygotowanego do pracy z obiektem technicznym poddanym pozbawieniu cech użytkowych.

Kierownik Biura Ekspertów:

dr inż. Jarosław KOŃCZAK
Tel.: 261 811 027
e-mail: be@witpis.eu