Laboratorium Inżynierii Materiałowej prowadzi działalność badawczą w zakresie budowy i eksplo­atacji maszyn oraz inżynierii materiałowej w następujących obszarach:

 • nowe materiały i technologie ich wytwarzania Materiały metalowe
 • kompozyty
 • elastomery
 • materiały hybrydowe
 • modernizacja istniejących rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych Polepszenie właściwości wytrzymałościowych i cech użytkowych, zmniejszenie masy, prognozowanie właściwości
 • zastosowanie nowych i zmodernizowanych materiałów i technologii w pojazdach i sprzęcie
 • identyfikacji cech wyrobów, także w procesie ich certyfikacji i homolo­gacji wynikające z rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej oraz wykony­wane w ramach systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • badania w zakresie akredytacji PCA i WCNJiK
 • wdrażania i doskonalenia nowoczesnych metod badawczych i systemu w zakresie prowadzonych badań
 • badania spalinowych zespołów prądotwórczych.

ZAKRES BADAŃ W LIM:

 • badania odporności konstrukcji pojazdów na wybuch min i ładunków IED;
 • badania odporności materiałów metalowych i kompozytowych na prze­bicie pociskami i oddziaływanie fali uderzeniowej;
 • badania statyczne i dynamiczne elementów i podzespołów pojazdów w zmiennej temperaturze;
 • badania materiałowe obejmujące makro i mikrostrukturę, fraktografię, topografię i mikroanalizę spektralną materiałów;
 • badania własności fizyko-chemicznych materiałów, w tym badania odporności korozyjnej;
 • wytrzymałość materiałów w warunkach zmiennych obciążeń dynamicz­nych;
 • właściwości materiałów w zmiennej temperaturze i wilgotności;
 • badania zespołów prądotwórczych oraz układów elektrycznych pojazdów.

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Michał GMITRZUK
tel.: 261 811 024
e-mail: michal.gmitrzuk@witpis.eu