Zadania statutowe Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej można podzielić na dwa zasadnicze obszary działań: obszar badawczy i obszar rozwojowy, które realizuje poprzez następującą działalność:

 • badania naukowe dotyczące budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, transportu oraz inżynierii materiałowej;
 • badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego
 • opracowywanie oraz wdrażanie metodyk i procedur badawczych sprzętu wojskowego, specjalnego i prototypowego;
 • wyznaczanie klasy MLC dla pojazdów
 • uczestniczenie we wszystkich fazach prac B+R finansowanych ze źródeł publicznych, od etapu opracowania wniosków konkursowych
 • uczestniczenie w projektowaniu i konstruowaniu nowych pojazdów lądowych i pływających oraz nowych systemów napędowych i sterowania, w tym autonomicznych
 • opracowanie ekspertyz specjalistycznych z zakresu m.in. oceny stanu technicznego, identyfikacji przyczyn uszkodzeń oraz odtwarzania przyczyn wypadków drogowych
 • wspomaganie eksperckie instytucji kontroli gospodarczych w zakresie eksploatacji techniki pancernej i samochodowej
 • prowadzenie prac badawczych oraz opracowywanie publikacji naukowych
 • certyfikację wyrobów;
 • normalizację i standaryzację;
 • informację naukowo-techniczną;
 • opiniowanie w procesie pozyskiwania koncesji MSWiA;
 • prace techniczno-usługowe dotyczące pojazdów mechanicznych.

WITPiS w swojej strukturze posiada m.in. Pion Badań, w tym  trzy akredytowane laboratoria, Pion Rozwoju, Jednostkę Certyfikującą Wyroby, a przede wszystkim wykwalifikowany personel, co daje możliwość współpracy z wieloma uczelniami w zakresie projektów naukowo-badawczych, wspólnych publikacji oraz rozwoju kadry naukowej.