Normy obronne są jednym z podstawowych dokumentów określających zasady postępowania, badania oraz wymagania w różnych aspektach dla sprzętu wojskowego w tym i pojazdów. W związku z tym WITPiS prowadzi działalność normalizacyjną i standaryzacyjną, która jest niezwykle istotna dla jakości wdrażanych pojazdów.

W Instytucie w ramach Komitatu Technicznego nr 176 ds. Techniki i Zaopatrzenia funkcjonuje Podkomitet Techniczny Nr 2 ds. Sprzętu Pancernego i Wojskowego, Sprzętu Samochodowego oraz w zakresie Ochrony Sprzętu Technicznego Przed Korozją i Starzeniem.

Podkomitet Techniczny Nr 2:

  • realizuje zadania normalizacyjne związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w zakresie opracowań dokumentów normali­zacyjnych resortu obrony narodowej – Norm Obronnych (NO), podręczni­ków normalizacji obronnej (PDNO).
  • w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych działa w oparciu o Reguły prac normalizacyjnych w resorcie obro­ny narodowej (RPNO-01:2018 i RPNO-02:2018) wprowadzone decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 39/WCNJiK z dnia 19 września 2018 r. oraz Nr 430/WCNJiK z dnia 30 grudnia 2021 r.

Obecnie procedowane są niżej wymienione projekty norm:

  • Projekt NO-23-A003:20xx Wojskowe pojazdy samochodowe – Termino­logia (temat 20/2/24) – skierowany do zatwierdzenia przez KT 176;
  • Projekt NO-23-A206:20xx Pojazdy wojskowe – Klimatyzatory i urzą­dzenia ogrzewające – Wymagania ogólne temat

Przewodniczący Podkomitetu Nr 2 :

ppłk mgr inż. Przemysław WACHOWIAK
tel.261 811 129
e-mail: przemyslaw.wachowiak@witpis.eu

Sekretarz Podkomitetu Nr 2:

dr inż. Zbigniew CIEKOT
tel.: 261 811 159
e-mail: zbigniew.ciekot@witpis.eu