MISJA – CEL – ZADANIA

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) jest instytutem badawczym, który przyczynia się do rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspierając w ten sposób proces wyposażania i modernizacji Sił Zbrojnych i innych instytucji zarówno wojskowych jak i cywilnych przez co zwiększa bezpieczeństwo obywateli RP.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej I Samochodowej to placówka badawcza, nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, w której od lat prowadzone są badania pojazdów i sprzętu wojskowego, prace rozwojowe i wdrożeniowe, projekty badawczo-naukowe mające na celu nie tylko modernizację i poprawę jakości sprzętu i uzbrojenia WP, ale także opracowuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, które zapewniają wysoki poziom eksploatowanej technologii zwiększając tym samym bezpieczeństwo i możliwości obronne naszego kraju.

DAWNIEJ

Instytut swój rodowód  wywodzi z powstałego 17 września 1927 roku Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii, w skład którego wchodziło Biuro Konstrukcyjne Broni Pancernej. W owym czasie pracowano nad rozwojem myśli konstrukcyjnych mających na celu opracowanie i wdrażanie nowatorskich koncepcji sprzętu pancernego. Zadaniem Biura było prowadzenie szeregu prac projektowych  w zakresie zmotoryzowania sprzętu pancernego. To właśnie wtedy powstał projekt nowej tankietki TK opracowanej w dwóch wersjach różniących się między innymi układem jezdnym i napędowym. Od 1934 roku, po likwidacji Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii, utworzone zostało samodzielne  Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych, w którym kontynuowano badania i prace naukowe. W owym czasie skonstruowano czołg 7TP, a następnie czołg 10 TP. Po II wojnie światowej, od 1947r., placówka badawcza prowadziła swoją działalność pod nazwą Stacja Doświadczalna Departamentu Służby Samochodowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej głównym zadaniem była modernizacja sprzętu wojskowego, czego efektem był czołg T-34. Aby sprostać nowym wyzwaniom rozwijającego się przemysł obronnego i motoryzacyjnego, Stacja Doświadczalna została przeniesiona z Warszawy do Sulejówka i przekształcona w Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji. Ta szybko rozwijająca się placówki badawcza w 1965r. podniesiona została do rangi instytutu naukowego i nadano jej nazwę „Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej”. W Instytucie przez szereg lat prowadzone były  prace związane z konstruowaniem i modernizacją kolejnych modeli i prototypów czołgów, ciągników gąsienicowych, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych i samochodów specjalnych. Prowadzono prace analityczne w obszarze techniki pancernej i samochodowej oraz opracowywano założenia taktyczno-techniczne na kolejne generacje i odmiany pojazdów. Jako przykłady tych prac można wymienić opracowania dotyczące modernizacji, technologii produkcji i zasad eksploatacji czołgów T-34, T-55 z odmianami, T-72, PT-91, czołgu pływającego PT-76, ciągników WZT-1, 2 i 3, BWP-1, transporterów BRDM z odmianami, samochodów Star z odmianami, samochodów osobowo-terenowych Tarpan i Honker, czy lekkiego pojazdu terenowego LPT.

DZIŚ

Bieżąca działalność Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej to nie tylko chęć sprostania nowym wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się przemysłu zbrojeniowego, ale także realny wpływ na rozwój nowych myśli technicznych i konstrukcyjnych, w tym nowoczesnych i innowacyjnych technologii w dziedzinie konstruowania sprzętu załogowego i bezzałogowego, modernizacji pojazdów nie tylko wojskowych, ale także cywilnych.  WITPiS realizuje prace w zakresie badań, rozwoju i wdrożenia sprzętu technicznego, uczestniczy w wielu kluczowych projektach B+R o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  Zajmuje się także badaniami, których wyniki niosą ze sobą duży potencjał implementacyjny i innowacyjny. Działając na styku przedsiębiorstw komercyjnych oraz resortu obrony narodowej, otwiera nowe ścieżki łączące rynek producentów z rynkiem odbiorców. Jest to szczególnie ważne, uwzględniając specyficzne i zazwyczaj trudne do spełnienia wymagania względem dostarczanych produktów do SZ RP oraz wysoce specjalizowanych badań na zgodność. Wielokrotnie, poprzez partnerstwo przemysłowo-naukowe, aktywnie wspiera inne resorty, oferując współpracę w zakresie projektowania oraz  badania pojazdów i sprzętu dla np.:  Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. A zatem odejmowana przez Instytut współpraca z instytucjami państwowymi, uczelniami i firmami z branży zajmującej przemysłem zbrojeniowym to działanie mające na celu zabezpieczenie potrzeb sił zbrojnych. Efektem tych wspólnych przedsięwzięć są liczne rozwiązania wdrażane do armii.

WITPiS oprócz prowadzenia badań i testów pojazdów wojskowych wdrażanych do Sił Zbrojnych RP, uczestniczy w realizacji badań naukowych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, transportu oraz inżynierii materiałowej, w tym: prowadzi prace badawczo-rozwojowe, analizy i ekspertyzy, wydaje opinie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego, opracowuje metodyki badawcze i wdrożeniowe dla sprzętu wojskowego, prowadzi certyfikację wyrobów, zajmuje się normalizacją i standaryzacją, wydaje opiniowanie w procesie pozyskiwania koncesji MSWiA, wykonuje prace techniczno-usługowe dotyczące pojazdów mechanicznych, posiada bibliotekę, która stanowi źródło informacji naukowo-technicznej dla młodych inżynierów.

Wojskowy Instytut techniki Pancernej i Samochodowej dba również o kultywowanie tradycji i zachowanie  patriotyzmu. W tym celu współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami, wspiera inicjatywy i przedsięwzięcia, których zadaniem jest dbanie o dobro naszej Ojczyzny.