Podstawowym obszarem działalności Pionu Badań jest realizacja zadań na potrzeby Sił Zbrojnych RP, która obejmuje:

 • badania i rozwój wozów bojowych i pojazdów logistycznych, w tym: studia oraz analizy tendencji rozwojowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • analizy możliwości techniczno-ekonomicznych rozwoju nowego sprzętu i modernizacji posiadanego;
 • badania oraz oceny wozów bojowych i pojazdów logistycznych w zakresie ich właściwości funkcjonalnych i niezawodnościowych.
 • badania i rozwój sprzętu oraz systemów do zabezpieczenia eksploatacji wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz szkolenia załóg, w tym: badania i rozwój systemów, metodyk oraz sprzętu do diagnozowa­nia, obsługiwania oraz naprawiania wozów bojowych i pojazdów lo­gistycznych w jednostkach wojskowych oraz w warunkach polowych;
 • badania i rozwój sprzętu ratunkowego oraz ewakuacyjnego;
 • badania, rozwój metodyk i sprzętu do przechowywania oraz zabez­pieczenia przed korozją.
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz sprzętu zabezpieczającego eksploatację na ludzi (załogi wozów) oraz środowisko, w tym: doskonalenie i wdrażanie metodyk badawczych w zakresie hałasu, drgań oraz innych zjawisk dotyczących ergonomii w pojazdach;
 • doskonalenie i wdrażanie – przy wykorzystaniu nowoczesnych tech­nik pomiarowych – metodyk badawczych w zakresie oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne;
 • analizowanie konstrukcji oraz postulowanie modernizacji pojazdów w kierunku poprawy ergonomii oraz zmniejszenia skutków oddziały­wania na środowisko;
 • badania i rozwój nowych technologii oraz materiałów polepszających ergonomię oraz w ograniczony sposób oddziałujących na środowi­sko;
 • wyznaczanie klasy MLC dla pojazdów.
 • inżynieria materiałowa w konstrukcji i technologii wozów bojowych i pojazdów logistycznych, w tym: badania i rozwój konstrukcji i materiałów stalowych oraz kompozy­towych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia załóg pojazdów wojskowych;
 • badania właściwości fizyko-chemicznych nowych materiałów dla wojska;\
 • badania, ekspertyzy i oceny zespołów i elementów, które uległy uszko­dzeniu w trakcie eksploatacji, w celu uzyskania informacji potrzeb­nych do zwiększenia niezawodności i trwałości wyrobów dla wojska.

Kierownik Pionu Badań:

dr inż. Włodzimierz KUPICZ
tel.: 261 811 042
e-mail: włodzimierz.kupicz@witpis.eu

Pion Badań w swojej strukturze posiada trzy akredytowane laboratoria: