RADA NAUKOWA

WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ i SAMOCHODOWEJ:

 • powoływana jest zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 498, ze zm.);
 • składa się 12 członków, w tym:

– połowę składu (6 członków) stanowią pracownicy Instytutu;

– połowę składu (6 członków) powołuje Minister Obrony Narodowej;

 • a ponadto:

– przedstawiciela Ministra Edukacji i Nauki

– dyrektora Instytutu, jego zastępców oraz głównego księgowego, jeśli posiadają stopień naukowy  doktora habilitowanego albo tytuł naukowy,

 • kadencja trwa 4 lata;
 • jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej;
 • uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Do ustawowych zadań Rady Naukowej należy:

 • uchwalanie statutu;
 • opiniowanie planu działalności instytutu;
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 • ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 • opiniowanie rocznego planu finansowego;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • opiniowanie podziału zysku instytutu;
 • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;
 • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
 • ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;
 • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);
 • podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.