RADA NAUKOWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ:

 • powoływana jest zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30.04.2010 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1383, ze zm.);
 • składa się 12 członków, z czego:

– 6 członków stanowią pracownicy Instytutu

– 6 członków powołuje Minister Obrony Narodowej;

 • kadencja trwa 4 lata;
 • jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej;
 • uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Do ustawowych zadań Rady Naukowej należy:

 • uchwalanie statutu;
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz   kierowników   komórek   organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 • zatwierdzanie   perspektywicznych   kierunków   działalności   naukowej,   rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 • opiniowanie rocznego planu finansowego;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • opiniowanie podziału zysku Instytutu;
 • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo- technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;
 • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora Instytutu;
 • ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez Instytut;
 • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);
 • podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających,      o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy.

RADA NAUKOWA WITPIS KADENCJA 2022-2026

Obecny skład Rady Naukowej WITPIS został ustalony w drodze wyborów, które odbyły się w listopadzie 2021 r., oraz z mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z 30.11.2021r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej WITPiS.

Skład Rady Naukowej WITPiS:

Prezydium Rady Naukowej WITPiS:

Przewodniczący RN:
płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL

Zastępca Przewodniczącego RN ds. naukowych:
dr hab. inż. Lech STARCZEWSKI, prof. WITPiS

Zastępca Przewodniczącego RN ds. statutowych:
ppłk dr inż. Krzysztof KOSIUCZENKO

Sekretarz RN:
Magdalena OSTROWSKA

Członkowie Rady Naukowej WITPiS – pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:

dr inż. Michał GMITRZUK
dr inż. Włodzimierz KUPICZ
ppłk mgr inż. Przemysław WACHOWIAK
mgr inż. Marcin MIETEŃ

W skład Rady Naukowej wchodzi również Zastępca Dyrektora Instytutu – płk dr hab. inż. Mariusz WESOŁOWSKI.

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Obrony Narodowej

gen. broni Sławomir WOJCIECHOWSKI
gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI
gen. bryg. Piotr WAGNER
płk dr inż. Michał MARCINIAK
płk Robert KOWALCZYK

Członek Rady Naukowej wskazany przez Ministra Edukacji i Nauki

dr hab. inż. Jarosław MARCISZ