KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W (dalej „RODO”) informujemy, iż Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS/Instytut) przetwarza informacje zawierające dane osobowe ze źródeł publicznych oraz ogólnie dostępnych takich jak KRS, CIDG, w tym z Internetu, tworząc bazę danych pomiotów, z którymi uczestniczy w realizacji zadań.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1, 05-070 Sulejówek, adres e-mail: sekretariat@witpis.eu, tel.: 261 811 012.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@witpis.eu
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych WITPiS oraz umieszczenia ich w bazie danych podmiotów/osób współpracujących z Instytutem.
 • Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, rozumiany przez prowadzenie i rozwój działalności Instytutu, wzbogacenie oferty dla kontrahentów oraz poprawa jakości (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Instytut:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, tytuł, stanowisko.
 • W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres i siedzibę firmy oraz inne dane zawarte w dokumentach finansowych.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom nadzorującym, sądom lub innym organom władzy publicznej (np. organom podatkowym i organom ścigania) oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest WITPiS.
 • Instytut zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą.
 • Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji, w tym finansowej i pracowniczej.
 • Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim,
  ani organizacjom międzynarodowym.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą do profilowane.
 • Informujemy, że monitoring na terenie Instytutu prowadzony jest w celu zapewnienia
  bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Dane osobowe
  pozyskane w wyniku monitoringu mogą zostać udostępniane firmie wykonującej usługę ochroniarską oraz organom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Nagarnia z kamery przechowywane są do 30 dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.
 • Administrator podczas realizacji zadań statutowych, w tym konferencji, pokazów, uroczystości, spotkań biznesowych z kontrahentami może utrwalić wizerunek osoby wykonując fotorelację, którą następnie może umieścić na stronie internetowej Instytutu, w publikacjach naukowych, jubileuszowych oraz ulotach reklamujących działalność WITPiS.