Jednostka Certyfikująca Wyroby jest samodzielną i niezależną, w zakre­sie certyfikacji wyrobów, komórką organizacyjną Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

JCW WITPiS posiada akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacja OiB) udzieloną przez Ministra Obrony Narodowej – Certyfikat nr 34/MON/2021

ZAKRES AKREDYTACJI JCW OBEJMUJE:

 • czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych;
 • sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • zespoły prądotwórcze;

JCW WITPiS prowadzi procesy oceny zgodności wyrobów zgodnie z zasadami określonymi w:

 • ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (tj. Dz.U.2022r., poz. 747.);
 • normie PN-EN ISO/IEC 17065: 2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”;
 • normie PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przeprowadzenie certyfikacji są dostępne
u kierownika JCW WITPiS po złożeniu zapytania na adres email: sekretariat@witpis.eu
Na życzenie Klienta JCW udostępnia:

 • informacje o programie(-ach) certyfikacji, w tym procedurach oceny, zasadach i procedurach udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji;
 • opis środków, dzięki którym jednostka certyfikująca uzyskuje wsparcie finansowe, oraz
 • ogólną informację o opłatach, którymi są obciążani wnioskujący i klienci;
 • opis praw i obowiązków wnioskujących i klientów, w tym wymagania, restrykcje lub ograniczenia w wykorzy­stywaniu nazwy jednostki certyfikującej i znaku certyfikacji oraz o sposobach powoływania się na przyznany certyfikat;
 • informacje o procedurach rozpatrywania skarg i odwołań.

Kierownik JCW:

mgr Dorota ZYCH
kom.: 513 125 747
e-mail: dorota.zych@witpis.eu