Pion Rozwoju, realizując prace z obszaru problematyki badań, rozwoju i wdrożenia sprzętu technicznego, zarówno wojskowego, jak i cywilne­go, uczestniczy w wielu kluczowych projektach B+R o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zajmuje się także badaniami o charakterze podsta­wowym, których wyniki niosą ze sobą duży potencjał implementacyjny i innowacyjny. Działając na styku przedsiębiorstw komercyjnych oraz resortu obrony narodowej, otwiera nowe ścieżki łączące rynek producen­tów z rynkiem odbiorców. Jest to szczególnie ważne, uwzględniając specy­ficzne i zazwyczaj trudne do spełnienia wymagania względem dostarcza­nych produktów oraz wysoce specjalizowanych badań na zgodność.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PIONU ROZWOJU:

  • uczestniczenie we wszystkich fazach prac B+R finansowanych ze źródeł publicznych, począwszy od etapu opracowania wniosków konkurso­wych,
  • opracowywanie i realizacja procedur badawczych sprzętu wojskowego, specjalnego i prototypowego,
  • uczestniczenie w projektowaniu i konstruowaniu nowych pojazdów lądowych i pływających oraz nowych systemów napędowych i sterowa­nia (w tym autonomicznych),
  • opracowanie ekspertyz specjalistycznych z zakresu m.in. oceny sta­nu technicznego, identyfikacji przyczyn uszkodzeń oraz odtwarzania przyczyn wypadków drogowych,
  • wspomaganie eksperckie instytucji kontroli gospodarczych w zakresie eksploatacji techniki pancernej i samochodowej,
  • prowadzenie prac badawczych o charakterze podstawowym oraz opracowywanie publikacji naukowych.

Kierownik Pionu Rozwoju:

cz.p.o. płk dr  hab. inż. Mariusz Wesołowski  – Zastępca Dyrektora WITPiS
tel.: 261 811 012
e-mail: mariusz.wesolowski@witpis.eu