KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – ( Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 1191, str.1 (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administrator Danych
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Okuniewskiej 1,  e-mail: sekretariat@witpis.eu, tel. +48 261 811 012.
 1. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@witpis.eu , tel. +48 261 811 012 lub kom.: 665 138 750 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 • wyrażenie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie zobowiązań umownych, w których strona jest WITPIS (art. 6 ust. 1 lit. b);
 • prawnie uzasadniony interes WITPiS rozumiany poprzez prowadzenie i rozwój działalności Instytutu, wzbogacenie oferty dla kontrahentów oraz poprawy jakości  (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 1. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do:
 • realizacji prac badawczo-rozwojowych lub usług wynikających z zadań statutowych WITPiS;
 • identyfikacji jako gościa/interesanta/kontrahenta;
 • wykonania określonych czynności wymaganych do realizacji zadań dla dobra publicznego.
 1. Kategorie danych osobowych
  Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez WITPiS:
 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, tytuł, stanowisko, opcjonalnie firma reprezentowanego podmiotu;
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres i siedzibę firmy oraz inne dane zawarte w dokumentach finansowych;
 • podczas realizacji zadań statutowych, w tym konferencji, pokazów, uroczystości, spotkań biznesowych z kontrahentami może utrwalić wizerunek osoby wykonując fotorelację, którą następnie może umieścić na stronie internetowej Instytutu, w publikacjach naukowych, jubileuszowych oraz ulotach reklamujących działalność WITPiS;
 • pozyskany wizerunek w wyniku monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie WITPiS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pozyskanie danych:
  Pani /Pana dane uzyskane będą w ramach :
 • czynności wymaganych do przygotowania umowy;
 • przesłanego do nas zgłoszenia;
 • pozyskanych informacji z rejestrów publicznych oraz stron internetowych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji finansowej i pracowniczej, w tym w zakresie realizacji:
 • umów zawartych z WITPiS – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub realizacji ewentualnych roszczeń;
 • wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na WITPIS wynikających z prowadzenia działalności statutowej – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez WITPiS;
 • działalności marketingowej realizowanej przez zgodę – nie dłużej niż 10 lat lub do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;
 • wykonywania monitoringu przechowywane – do 30 dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Udostępnienie danych osobowych
  Pana/Pani dane osobowe:
 • mogą być przekazywane wyłącznie organom nadzorującym, sądom lub innym organom władzy publicznej (np. organom podatkowym i organom ścigania) oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest WITPiS;
 • pozyskany wizerunek w wyniku monitoringu może zostać udostępniany firmie wykonującej usługę ochroniarską oraz organom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa;
 • nie będą przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE.
 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
  W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Panu/Pani prawo do :
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  Państwa zgoda jest dobrowolna, a niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału procesie realizacji zadań statutowych WITPiS. W każdym momencie ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informację o cofnięciu wcześniej wyrażonej zgody prosimy o przesłanie na adres siedziby WITPiS lub mailowo na adres: iod@witpis.eu

 

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ i SAMOCHODOWEJ

Okuniewska 1
05-070 Sulejówek k. Warszawy

NIP: 113 00 03 109
REGON: 011561862
KRS: 0000163791