KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ – PROCES REKRUTACJI

Wysyłanie dokumentów w ramach procesu rekrutacji rozumiane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) danych osobowych zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym (m.in. dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę).

Ponadto, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej informuje, że dane osobowe podane w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator Danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Okuniewskiej 1,  e-mail: sekretariat@witpis.eu, tel. +48 261 811 012.
 1. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@witpis.eu , tel. +48 261 811 012 lub kom.: 665 13750 albo pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie 1 powyżej.
 1. Podstawy przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w WITPiS oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Zgoda obejmuje także dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chcą Państwo abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach.
 1. Cel i zakres przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zakres danych w procesie rekrutacji obejmuje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług). Dane te przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Okres przechowywania danych
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 3 m-cy od chwili złożenia aplikacji.
  W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą trwale usuwane. W każdej chwili kandydat może  zdecydować o cofnięciu wcześniej wyrażonej zgody poprzez przesłanie informacji na adres siedziby WITPiS lub mailowo na adres: iod@witpis.eu
 1. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych
  Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o dobrowolności podania danych
  Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.
 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  Państwa zgoda jest dobrowolna, a niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Państwa zgoda na podanie dodatkowych, nie wymaganych przepisami prawa danych  osobowych jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie mają Państwo możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informację o cofnięciu wcześniej wyrażonej zgody prosimy o przesłanie na adres siedziby WITPiS lub mailowo na adres: iod@witpis.eu

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ i SAMOCHODOWEJ

Okuniewska 1
05-070 Sulejówek k. Warszawy

NIP: 113 00 03 109
REGON: 011561862
KRS: 0000163791