Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – asystenta w Pionie Badań

 Poszukujemy osoby:

 • zmotywowanej do działania,
 • odpowiedzialnej, dokładnej i sumiennej.

Wymagania podstawowe:

 • tytuł zawodowy magister chemii,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w działalności laboratoryjnej z zakresu normy PN-EN ISO 17025,
 • prawo jazdy minimum kat. B,
 • niekaralność,
 • posiadanie praw publicznych,
 • gotowość do rozwoju naukowego,
 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym oraz programami MS Office,
 • znajomość oprogramowania typu CAD, Matlab.

 Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w tym z zakresu badań ochrony przed skażeniami,
 • doświadczenie w zakresie badań pojazdów specjalnych oraz filtrowentylacji,
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i metodyk badawczych,
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów w warunkach poligonowych lub laboratoryjnych,
 • znajomość oprogramowania w zastosowaniu do obróbki danych pomiarowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
  o klauzuli „POUFNE”, a w przypadku braku poddanie się procedurze.

Oferty w postaci:

 • podania skierowanego do Dyrektora Instytutu,
 • życiorysu (CV),
 • ksero odpisu dyplomu magistra,
 • oświadczenia o posiadaniu praw publicznych oraz o niekaralności.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnia;
 • fundusz socjalny;
 • dofinansowanie do karty MultiSport.

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich dokumentów aplikacyjnych do 15.03.2024 r.

na adres : praca@witpis.eu

lub bezpośrednio w Kancelarii Instytutu w kopercie z dopiskiem „Asystent”

 

Informujemy, że Komisja Konkursowa dokona rozstrzygnięcia konkursu do dnia 28.03.2024 r.

 Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
  i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: asystent danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.
 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu
  i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.
 3. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: sekretariat@witpis.eu
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@witpis.eu
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji –  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.