Wysyłanie dokumentów w ramach procesu rekrutacyjnego rozumiane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) danych osobowych zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym (m.in. dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę).

Ponadto, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej informuje, że dane osobowe podane w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator Danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Okuniewskiej 1,  e-mail: sekretariat@witpis.eu, tel. +48 261 811 012.
 1. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@witpis.eu , tel. +48 261 811 012 lub kom.: 665 13750 albo pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie 1 powyżej.
 1. Podstawy przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w WITPiS oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Zgoda obejmuje także dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chcą Państwo abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach.
 1. Cel i zakres przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zakres danych w procesie rekrutacji obejmuje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług). Dane te przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Okres przechowywania danych
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 3 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą trwale usuwane. W każdej chwili kandydat może  zdecydować o cofnięciu wcześniej wyrażonej zgody poprzez przesłanie informacji na adres siedziby WITPiS lub mailowo na adres: iod@witpis.eu
 1. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji..
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
  Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Informacja o dobrowolności podania danych
  Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.
 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  Państwa zgoda jest dobrowolna, a niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Państwa zgoda na podanie dodatkowych, nie wymaganych przepisami prawa danych  osobowych jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie mają Państwo możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informację o cofnięciu wcześniej wyrażonej zgody prosimy o przesłanie na adres siedziby WITPiS lub mailowo na adres: iod@witpis.eu