Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku poszukuje pracownika na stanowisko specjalista /technik informatyk

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE, COSMIC TOP SECRET, TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET, ESA SECRET lub zgoda na poddania się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego. (Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa jest warunkiem umożliwiającym pracę na wskazanym stanowisku).
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu specjalistycznym dla administratorów systemu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez ABW lub SKW;
 • wskazane szkolenie w zakresie administrowania systemem operacyjnym Windows;
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku informatycznym;
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność;
 • samodzielność w działaniu;

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie serwerami Windows oraz Linux, w tym:
  • domena AD
  • Exchange, postfix
  • bazy danych (w tym: MySQL, MsSQL)
  • usługi www
  • DNS
  • DHCP
  • Docker
  • usługami VPN
 • zarządzanie oraz konfiguracja urządzeniami sieciowymi, w tym:
  • urządzenia Fortinet
  • urządzenia NAS
  • switche
  • punkty dostępowe WiFi
 • instalacja i konfiguracja systemów na komputerach pracowników wraz z ich oprogramowaniem i ich ew. aktualizacja
 • bieżące zakupy związane z siecią, komputerami, urządzeniami i usługami związanymi z pracą Instytutu;
 • opieka nad siecią telefonów stacjonarnych;
 • wsparcie przy organizacji spotkań, wideokonferencji (projektor, nagłośnienie);
 • prowadzenie stosownej i koniecznej dokumentacji związanej z siecią i komputerami w firmie.
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego (Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa, Procedury Bezpiecznej Eksploatacji);
 • opracowywanie i wdrażanie technicznych rozwiązań w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
 • udział w procesie szacowania ryzyka;
 • wdrażanie procedur bezpiecznej eksploatacji;
 • szkolenie użytkowników systemu teleinformatycznego z procedur bezpiecznej eksploatacji;
 • utrzymanie zgodności konfiguracji i parametrów systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa systemu;
 • kontrola funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń i poprawności funkcjonowania systemu teleinformatycznego;
 • analizowanie i archiwizowanie rejestru zdarzeń w systemie teleinformatycznym;
 • prowadzenie wykazu osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego;
 • informowanie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
 • zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkownikom posiadającym wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa;
 • przydzielanie użytkownikom kont zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnia;
 • fundusz socjalny;
 • dodatkowy budżet na szkolenia;
 • dofinansowanie do karty MultiSport;
 • ubezpieczenie grupowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich CV do dnia 14.08.2023 r. na adres:

praca@witpis.eu

lub bezpośrednio  do kancelarii WITPiS ul. Okuniewska 1 05-070 Sulejówek
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami na ww. stanowisko.

Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista / technik informatyk w Biurze Obsługi Projektu swoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.
 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że: Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: sekretariat@witpis.eu   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@witpis.eu     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji –  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.